Toimeksiantoehdot ja palkkioperusteet 1.1.2023

Toimeksianto
Asiakkaan ja Asianajotoimisto Tom Anderssonin (jäljempänä pelkästään toimisto) välillä ei säännönmukaisesti tehdä erillistä toimeksiantosopimusta ellei asian laatu sitä edellytä. Toimeksiantosopimus syntyy asiakkaan antaessa tehtävän toimistolle. Toimeksiannon kirjalliset ehdot ovat saatavilla toimistosta. Toimeksiannossa sovelletaan alla olevia ehtoja ja perusteita ellei muuta erikseen sovita. Sellainen erillinen sopimus on aina tehtävä kirjallisesti. Toimisto noudattaa lakia ja Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, muut. 8.6.2012).

Yleiset palkkioperusteet
Yleiset palkkioperusteet määräytyvät Suomen Asianajajaliiton 15.1.2009 vahvistaman palkkio-ohjeen, viimeksi muttettu 11.6.2010, mukaan.

Veloitus
Palkkion peruste on yleensä tuntiveloitus tehtävän hoitamisen vaatiman ajankulun mukaan. Perunkirjoitukseen sovelletaan myös muita perusteita, jotka ovat riippuvaisia kuolinpesän laajudesta.

Tuntiveloituksen määrä
Riippuen ylläolevista perusteista on palkkio 200-250 euroa (248-310 euroa sisältäen 24 % arvonlisäveroa) per tunti. Pienin veloitusyksikkö on 15 minuuttia eli 0,25 tuntia. Toimisto hoitaa myös oikeusapuasioita, jolloin kulut maksetaan, kokonaan tai osittain, valtion varoista. Tällöin määräytyy tuntipalkkion määrä oikeusavun palkkioperusteiden mukaan.

Kulut
Tehtävän hoitamiseen välttämättömät kulut veloitetaan asiakkaalta sen suuruisina kuin toimisto on ne suorittanut. Tarvittaessa asiakas voi saada nähtäväkseen niitä koskevat kuitit.
Kuluihin kuuluu m.m oikeudenkäyntipöytäkirjojen lunastus- ja oikeudenkäyntimaksut, posti- sekä oikeustapaus- ja muiden rekistereiden käyttämisestä aiheutuneet kulut. Matkakuluista veloitetaan myös erikseen. Pidemmät matkat tehdään business-luokassa. Oman auton käytöstä veloitetaan 0,53 euroa per kilometri ja 24 % arvonlisäveroa = 0,66 euroa per kilometri. Jos asian hoitaminen vaatii erityisen paljon kopioita, veloitetaan niistä 0,50 euroa ja 24 % arvonlisäveroa = 0,62 euroa per sivu.

Lasku
Asiakkaalle lähetettävässä laskussa eritellään, tarpeen vaatiessa ja asiakkaan niin halutessa, yksittäiset toimenpiteet ja veloitettava palkkio sekä arvonlisävero. Siinä eritellään myös tehtävän vaatimat kulut ja arvonlisävero.

Maksuaika, viivästyskorko
Laskun maksuaika on 14 päivää netto laskun päiväyksestä lukien ja vuotuinen viivästyskorko on 7,00 %. Maksumuistutuksesta peritään vähintään 5 euroa.

Laskutuskausi
Toimisto laskuttaa asiakasta kuukausittain, neljännes- tai puolivuosittain tai toimenpidekokonaisuuden päätyttyä, ellei muuta ole sovittu. Yli vuoden kestävissä toimeksiannoissa laskutetaan aina vähintään kerran vuodessa.

Oikeusturvavakuutukset
Suorittaessaan toimeksiantoa, johon liittyy asiakkaan oikeusturvavakuutus, toimisto ei ole sidottu asiakkaan ja vakuutusyhtiön välisiin vakuutusehtoihin eikä vakuutusyhtiön mahdollisesti päättämään enimmäispalkkioon, vaan toimeksiannon hoitaminen ja laskuttaminen tapahtuu hyvän asianajotavan ja näiden toimeksiantoehtojen ja palkkioperusteiden mukaisesti.

Muutokset
Toimistolla on oikeus vuosittain tehdä korotuksia tuntiveloitukseen ilman, että siitä ilmoitetaan etukäteen asiakkaalle. Korotus koskee silloin korotuspäätöksen jälkeisiä toimenpiteitä.