Villkor för uppdrag och grunder för arvoden 1.1.2023

Uppdrag
Mellan klienten och Advokatbyrå Tom Andersson (i fortsättningen enbart byrån) uppgöres i regel inte ett separat uppdragsavtal, ifall sakens natur inte kräver det. Uppdragsavtalet uppstår då klienten ger ett uppdrag åt byrån. Dessa skriftliga villkor för uppdrag och arvoden finns tillgängliga på byrån. På uppdraget tillämpas nedanstående villkor och grunder om annat inte har avtalats. Sådant separat avtal ska alltid uppgöras skriftligt. Byrån följer lag och Finlands Advokatförbunds vägledande regler om god advokatsed 15.1.2009, senast ändrade 8.6.2012.

Allmänna grunder för arvode
De allmänna grunderna för arvode bestäms enligt Finlands Advokatförbunds anvisning om advokatarvoden 15.1.2009, senast ändrade 11.6.2010.

Debitering
Grunden för arvode är i regel timdebitering enligt tidsåtgång. För bouppteckning tillämpas även andra grunder, vilka är avhängiga av dödsboets omfattning.

Timdebiteringens belopp
Beroende på ovannämnda grunder är arvodet 200-250 euro (248-310 euro inklusive 24 % mervärdesskatt) per timme. Minsta debiteringsenhet är 15 minuter eller 0,25 timme. Byrån sköter även rättshjälpsärenden, vid vilka kostnaderna, helt eller delvis, betalas med statens medel. Då bestäms timarvodets belopp enligt grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp.

Kostnader
Nödvändiga kostnader för uppdragets utförande debiteras av klienten med det belopp som byrån har betalat. Vid behov får klienten ta del av kvittensuppgifterna över kostnaderna.
Till kostnader hör bla. lösen för rättegångsprotokoll, rättegångsavgifter, post samt övriga kostnader för användning av rättsfalls- och andra register. Resekostnader debiteras separat. Längre resor görs i business-klass. Vid bruk av egen bil debiteras 0,53 euro per kilometer och 24 % mervärdesskatt = 0,66 euro per kilometer. Ifall uppdragets utförande kräver speciellt mycket kopiering, debiteras 0,50 euro och 24 % mervärdesskatt = 0,62 euro per sida.

Faktura
I faktura som sänds till klienten, specificeras vid behov och, om klienten så önskar, de enskilda åtgärderna och arvodet och mervärdesskatten som debiteras. De av uppdraget föranledda kostnaderna och mervärdesskatten specificeras skilt.

Betalningstid, förseningsränta
Betalningstiden är 14 dagar netto räknat från fakturans datering och den årliga förseningsräntan är 7,00 %. Kostnaden för betalningspåminnelse är minst 5 euro.

Faktureringsperiod
Byrån fakturerar klienten månatligen, kvartals- eller halvårsvis eller efter att åtgärdshelhet slutförts, om ej annat har avtalats. Vid uppdrag som räcker över ett år, faktureras alltid minst en gång i året.

Rättskyddsförsäkringar
Vid utförandet av uppdrag, som ansluter sig till klients rättsskyddsförsäkring, är byrån inte bunden av de försäkringsvillkor som gäller mellan klienten och försäkringsbolaget eller eventuellt maximibelopp som försäkringsbolaget bestämt, utan utförandet av uppdraget och faktureringen sker med iakttagande av god advokatsed och dessa villkor för uppdrag och grunder för arvoden.

Förändringar
Byrån har rätt att årligen justera timdebiteringen utan att på förhand meddela klienten. Förhöjning av timdebiteringen gäller för åtgärder vidtagna efter förhöjningen.